هواساز مولتی زون

هواساز مولتی زون

هواساز مولتی زون به صورت پیوسته: سیستم بایستی به صورت پیوسته فعال باشد و:

 • در کاربرد سرمایشی دما را روی نقطه تنظیم 74 درجه فارنهایت حفظ کند.
 • در کاربرد گرمایشی دما را روی نقطه تنظیم 70 درجه فارنهایت حفظ کند.

هشدارها بایستی در شرایط زیر تولید شود:

دمای هر زون بالاتر از نقطه تنظیم تعریف شده توسط کاربر باشد.(قابل تنظیم)

دمای هر زون پایین تر از نقطه تنظیم تعریف شده توسط کاربر باشد.(قابل تنظیم)

2-به صورت برنامه ریزی شده

سیستم بایستی بر اساس زمان های تعریف شده توسط  کاربر به صورت زیر کار کند:

Occupied Mode:  سیستم باید

 • در کاربرد سرمایش دما را روی نقطه تنظیم 74 درجه فارنهایت حفظ کند.(قابل تنظیم)
 • در کاربرد گرمایش دما را روی نقطه تنظیم 70 درجه فارنهایت حفظ کند.(قابل تنظیم)

Unoccupied Mode: (Night Setback) سیستم باید

 • در کاربرد سرمایش دما را روی نقطه تنظیم 85 درجه فارنهایت حفظ کند.(قابل تنظیم)
 • در کاربرد گرمایش دما را روی نقطه تنظیم 55 درجه فارنهایت حفظ کند.(قابل تنظیم)

هشدارها بایستی در شرایط زیر تولید شود

 • دمای هر زون بالاتر از نقطه تنظیم تعریف شده توسط کاربر باشد.(قابل تنظیم)
 • دمای هر زون پایین تر از نقطه تنظیم تعریف شده توسط کاربر باشد.(قابل تنظیم)

مراحل عملکردی کنترل زون

KW Demand Limiting -1(محدودیت تقاضا):

به منظور کاهش مصرف برق نقطه تنظیم یک زون بایستی به طور اتوماتیک – در زمانی که مصرف برق تجهیزات ازحد مجاز تعریف شده تجاوز کند-relax  شود. مقدارRelaxation بایستی برای هر منطقه به طور مجزا تعیین شود. نقطه تنظیم هر منطقه در زمانیکه مصرف برق به حد مجاز بازگشت بایستی به طور اتوماتیک به تنظیمات قبل برگردد.

Occupied Setpoint Adjust-2

ساکنین بایستی بتوانند نقطه تنظیم سرمایش و گرمایش هر زون را تنظیم کند.

3- شروع بهینه (Optimal Start Up)

سیستم بایستی از الگوریتم شروع بهینه در اول روز استفاده کند. این الگوریتم دوره Cool-Down  یا Warm-Up  را برای رسیدن به شرایط آسایش به حد اقل می رساند.

Timed Local  Override -4

یک سناریوی کنترلی Timed Local Override بایستی به فرد اجازه تغییر مود برنامه  از حالت Unoccupied  به حالت Occupied  برای یک مقطع زمانی قابل تنظیم را بدهد. بعد از پایان این دوره سناریو بایستی به طور اتوماتیک به برنامه قبلی باز گردد.

مراحل عملکردی ایمنی

 • خاموشی اضطراری: سناریوی کنترلی بایستی درشرایط اضطراری سیستم را خاموش و هشدار لازم را تولید نماید.
 • محافظت از یخ زدگی: سناریوی کنترلی در هنگام وقوع یخ زدگی بایستی سیستم را خاموش و هشدار لازم در زمینه وقوع یخ زدگی را تولید کند.
 • وقوع دود در کانال برگشت: سناریوی کنترلی بایستی در شرایط وقوع دود در کانال برگشت سیستم را خاموش کند و هشدار لازم دراین زمینه را تولید کند.
 • وقوع دود در کانال رفت: سناریوی کنترلی بایستی درشرایط وقوع دود در کانال رفت سیستم را خاموش کند و هشدار لازم دراین زمینه را تولید کند.

مراحل عملکردی فن دمنده

1-خاموش-روشن: فن دمنده بایستی هر زمان که سیستم فرا خوانده می شود، فعال شود.(مگر اینکه براساس سناریوی ایمنی به آن فرمان خاموشی اضطراری داده شود.)

هشدار ها بایستی در شرایط زیر تولید شود:

 • شکست عملکردی فن دمنده: به فن فرمان روشن شدن داده شود اما فن همچنان خاموش باشد.
 • عملکرد دستی: به فن فرمان خاموشی داده شود اما فن همچنان روشن باشد.
 • تجاوز از حد مجاز زمان راه اندازی

2- کنترل دمای زون:

فن دمنده:

فن دمنده بایستی هر زمان که سیستم فرا خوانده می شود- مگردرشرایط خاموشی ایمنی-  فعال شود.

هشدارها بایستی در شرایط زیر ایجاد شوند:

 • شکست عملکردی فن دمنده: به فن فرمان روشن شدن داده شود اما فن همچنان خاموش باشد.
 • عملکرد دستی: به فن فرمان خاموشی داده شود اما فن همچنان روشن باشد.
 • تجاوزاز حد مجاز زمان راه اندازی

کنترل دمای زون:

سناریوی کنترلی بایستی دمای زون را اندازه گرفته و درایوفن فرکانس متغیر را برای حفظ دمای زون حول نقطه تنظیم کنترل نماید. سرعت فن با افزایش دمای زون از نقطه تنظیم سرمایش یا افت دمای زون از نقطه تنظیم گرمایش، بایستی افزایش یابد.

سرعت درایو فن فرکانس متغیر نباید از30 درصد (قابل تنظیم) حداکثر سرعت آن کمتر شود.

ایجاد فشار استاتیک جبرانی با کنترل دمپر کنار گذر:

کنترل دمپر کنار گذر بایستی هر زمان که سیستم در حال کار است، فعال شود. سناریوی کنترلی  بایستی فشار استاتیک کانال را اندازه گیری کرده و دمپر کنار گذر را برای حفظ فشار کانال حول نقطه تنظیم تعریف شده به طور تدریجی کنترل کند. دمپر کنار گذر بایستی حداقل 30% (قابل تنظیم) باز باشد.

هشدار ها بایستی در شرایط زیر ایجاد شوند:

 • در صورتیکه فشار استاتیک در کانال رفت 25 درصد بالاتر از نقطه تنظیم تعیین شده (قابل تنظیم) باشد.
 • در صورتیکه فشار استاتیک در کانال  رفت 25 درصد پایین تر از نقطه تنظیم تعیین شده (قابل تنظیم) باشد.

مراحل عملکردی فن برگشت:

خاموش-روشن:

فن برگشت بایستی هر زمان که فن رفت فعال می شود فعال شود.

هشدار ها بایستی در شرایط زیر ایجاد شوند:

 • شکست عملکردی فن برگشت: به فن فرمان روشن شدن داده شود اما فن همچنان خاموش باشد.
 • عملکرد دستی: به فن فرمان خاموشی داده شود اما فن همچنان روشن باشد.
 • تجاوز از حد مجاز زمان راه اندازی

مراحل عملکردی پیش گرمایش:

1-Electric Stage

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش را برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم  زون در حالت گرمایش کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • در شرایط اقتصادی نباشد.
 • سیستم گرمایش فعال باشد.
 • سرمایش غیرفعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربرای جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط از40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کاهش یابد.
 • فن دمنده فعال باشد.
2-Electric Stage

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش را برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم زون درحالت گرمایش  به  صورت مرحله ای کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • در شرایط اقتصادی نباشد.
 •  گرمایش فعال باشد.
 •  سرمایش غیرفعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربرای جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط از 40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کاهش یابد.
 • فن دمنده فعال باشد.
3-Electric Stage

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش را برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم زون در حالت گرمایش  به  صورت مرحله ای کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • در شرایط اقتصادی نباشد.
 • سیستم گرمایش فعال باشد.
 • سرمایش غیرفعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربرای جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط از40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کاهش یابد.
 • فن دمنده فعال باشد.
4-Electric Stage

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش را برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم زون در حالت گرمایش  به  صورت مرحله ای کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • در شرایط اقتصادی نباشد.
 • گرمایش فعال باشد.
 • سرمایش غیرفعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربرای جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط از40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کاهش یابد.
 • فن دمنده فعال باشد.
1-Gas Stage

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش را برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم زون درحالت گرمایش  کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • سیستم در شرایط اقتصادی نباشد.
 • گرمایش فعال باشد.
 • سیستم سرمایش غیرفعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربرای جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط از40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کاهش یابد.
 • فن دمنده فعال باشد.
2-Gas Stage

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش را برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم زون در حالت گرمایش  کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • سیستم در شرایط اقتصادی نباشد.
 • گرمایش فعال باشد.
 • سیستم سرمایش غیر فعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربرای جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط از40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کاهش یابد.
 • فن دمنده فعال باشد.
3-Gas Stage

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش،

را برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم زون در حالت گرمایش  کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • سیستم در شرایط اقتصادی نباشد.
 • گرمایش فعال باشد.
 • سرمایش غیرفعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربرای جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط از40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کاهش یابد.
 • فن دمنده فعال باشد.
4-Gas Stage

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش را برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم زون در حالت گرمایش  کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • در شرایط اقتصادی نباشد.
 • گرمایش فعال باشد.
 • سیستم سرمایش غیر فعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربرای جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط از40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کاهش یابد.
 • فن دمنده فعال باشد.
تنظیم تدریجی شیر کویل پیش گرمایش

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط  را اندازه گیری کرده و شیر کویل پیش گرمایش را به صورت تدریجی برای حفظ نقطه تنظیم حول دمایی 4 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) کمتر از نقطه تنظیم دمای هوای خروجی از کانال رفت (Supply) کنترل کند.

سناریوی پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط کمتر از 55 درجه فارنهایت باشد.(قابل تنظیم)
 • سیستم در شرایط اقتصادی نباشد.(Economizer Mode)
 • گرمایش فعال باشد.
 • سیستم سرمایش غیر فعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر برای جلوگیری از یخ زدگی باز شود:

 • دمای هوای مخلوط از 40 درجه فارنهایت به 35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) افت پیدا کند.
 • یا هر زمان که ترموستات یخ زدگی وضعیت یخ زدگی را نشان دهد.
Coil Valve Two Position

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و کویل پیش گرمایش را برای حفظ دما 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم دمای هوای زون (درحالت گرمایش) به صورت تدریجی کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • سیستم گرمایش فعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیربه منظور جلوگیری از یخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط به زیر38 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) افت کند.
 • یا هر زمان که ترموستات ضد یخ زدگی وضعیت یخ زدگی را نشان دهد.
Steam Valve Modulating

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط را اندازه گیری کرده و شیر بخارکویل پیش گرمایش را برای حفظ دما 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم دمای هوای زون (درحالت گرمایش) به صورت تدریجی کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • سیستم در شرایط اقتصادی باشد.
 • گرمایش فعال باشد.
 • سرمایش غیرفعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.
Steam Valve Modulating(1/3 , 2/3)

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای مخلوط  را اندازه گیری کرده و دو شیر بخارکویل پیش گرمایش  را به ترتیب برای حفظ دما 10 درجه فارنهایت کمتر از نقطه تنظیم دمای هوای زون (درحالت گرمایش) به صورت تدریجی کنترل کند.

کویل پیش گرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون کمتر از55 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) باشد.
 • سیستم در شرایط اقتصادی باشد.
 • گرمایش فعال باشد.
 • سرمایش غیرفعال باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.

شیرهای کویل پیش گرمایش بایستی درشرایط زیربه منظور جلوگیری ازیخ زدگی فعال شود:

 • دمای هوای مخلوط به زیر35 درجه فارنهایت (قابل تنظیم) افت کند.
 • یا هر زمان که ترموستات ضد یخ زدگی وضعیت یخ زدگی را نشان دهد.
مراحل عملکردی سرمایش:

1- DX Stage:

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای زون را اندازه گرفته وStage the cooling to maintain its cooling setpoint .

سناریوی سرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون بیشتر از60 درجه فارنهایت باشد.
 • و سناریوی چرخه اقتصادی غیرفعال باشد.
 • دمای زون بالاتر از نقطه تنظیم دما در حالت سرمایش باشد
 • فن دمنده فعال باشد.
 • و سیستم گرمایش غیرفعال باشد.
2- DX Stage:

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای زون را اندازه گرفته وStage the cooling to maintain its cooling setpoint .

سناریوی سرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون بیشتر از60 درجه فارنهایت باشد.
 • و سناریوی چرخه اقتصادی غیرفعال باشد.
 • دمای زون بالاتر از نقطه تنظیم دما در حالت سرمایش باشد
 • فن دمنده فعال باشد.
 • و سیستم گرمایش غیرفعال باشد.
3- DX Stage:

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای زون را اندازه گرفته وStage the cooling to maintain its cooling setpoint .

سناریوی سرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون بیشتر از60 درجه فارنهایت باشد.
 • چرخه اقتصادی غیرفعال باشد.
 • دمای زون بالاتر از نقطه تنظیم دما در حالت سرمایش باشد
 • فن دمنده فعال باشد.
 • گرمایش غیرفعال باشد.
4- DX Stage:

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای زون را اندازه گرفته وStage the cooling to maintain its cooling setpoint .

سناریوی سرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون بیشتر از60 درجه فارنهایت باشد.
 • و سناریوی چرخه اقتصادی غیرفعال باشد.
 • دمای زون بالاتر از نقطه تنظیم دما در حالت سرمایش باشد
 • فن دمنده فعال باشد.
 • و سیستم گرمایش غیرفعال باشد.
تنظیم تدریجی شیر کویل سرمایش:

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای زون را اندازه گرفته وشیرکویل سرمایش را برای حفظ دما حول نقطه تنظیم در حالت سرمایش به صورت تدریجی کنترل کند.

سناریوی سرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون بیشتر از60 درجه فارنهایت باشد.
 • سناریوی چرخه اقتصادی غیرفعال باشد.
 • دمای زون بالاتر از نقطه تنظیم دما در حالت سرمایش باشد.
 • فن دمنده فعال باشد.
 • سیستم گرمایش غیرفعال باشد.

*شیر کنترلی سرمایش در زمانیکه سنسور یخ زدگی در وضعیت یخ زدگی باشد، باید 50 درصد (قابل تنظیم) باز شود.

تنظیم تدریجی شیر کویل سرمایش:(دو وضعیتی)

سناریوی کنترلی بایستی دمای هوای زون را اندازه گرفته وشیرکویل سرمایش را برای حفظ  دما حول نقطه تنظیم در حالت سرمایش باز کند.

سناریوی سرمایش بایستی در شرایط زیر فعال شود:

 • دمای هوای بیرون بیشتر از60 درجه فارنهایت باشد.
 • سناریوی چرخه اقتصادی غیرفعال باشد.
 • دمای زون بالاتر از نقطه تنظیم دما در حالت سرمایش باشد
 • فن دمنده فعال باشد.
 • سیستم گرمایش غیر فعال باشد.

شیر کنترلی سرمایش در زمانیکه سنسور یخ زدگی در وضعیت یخ زدگی باشد، باید باز شود.

 

knxadminstore
ارسال دیدگاه