سیستم کنترل هوشمند در هتل

سیستم کنترل هوشمند در هتل

سیستم کنترل هوشمند در هتل عموما سیستم‌های کنترلی وسرویس‌های خدماتی فضاهای داخل اتاق ها شامل موارد زیر می‌باشد:

  • کنترل تردد(Access Control) .
  • تهویه مطبوع(HVAC) .
  • کنترل روشنایی(Lighting) .
  • های صوتی نظیرVOIP ، IP Telephony، House Keeper Calling و پخش صدا.
  • های تصویری نظیر IPTV .
  • سرویس شبکه و اینترنت (Network & Internet) .
  • سرویس رزرو آنلاین(Online Reservation) .
  • سایر خدمات مربوط به واحد‌های اقامتی.

در ادامه به اختصار برخی موارد ذکر شده در بالا توضیح داده خواهند شد:

1-1 سیستم کنترل تردد(Access Control):

هر واحد اقامتی هتل می‌تواند با استفاده از تکنولوژیRFID  از طریق کارت مغناطیسی که به میهمان اختصاص داده می‌شود،

به صورت مرکزی کنترل گردد. در صورتیکه شخص در آن تاریخ و ساعت به آن اتاق خاص اجازه دسترسی داشته باشد، درب باز می‌شود.

1-فضای داخل اتاق ها

عموما سيستم های کنترلی وسرویس های خدماتی فضاهای داخل اتاق ها شامل
:موارد زیر می باشد
. (Access Control)سيستم کنترل تردد
. (HVAC)سيستم کنترل تهویه مطبوع
. (Lighting)سيستم کنترل روشنایی
.و پخش صدا VOIP ، IP Telephony، House Keeper Callingسيستم های صوتی نظير
. IPTV سيستم های تصویری نظير
. (Network & Internet) سرویس شبکه و اینترنت
. (Online Reservation)سرویس رزرو آنالین
.سایر خدمات مربوط به واحد های اقامتی
:در ادامه به اختصار برخی موارد ذکر شده در باال توضيح داده خواهند شد

:(Access Control)1­1 سيستم کنترل تردد
از طریق کارت RFIDهر واحد اقامتی هتل می تواند با استفاده از تکنولوژی
مغناطيسی که به ميهمان اختصاص داده می شود، به صورت مرکزی کنترل گردد. در
صورتيکه شخص در آن تاریخ و ساعت به
آن اتاق خاص اجازه دسترسی داشته
.باشد، درب باز می شود
به عالوه این امکان وجود خواهد داشت که اطالعات ورود از قبيل زمان ورود یا باز
ماندن درب (به واسطه سنسور تشخيص باز یا بسته ماندن درب) از طریق شبکه
برای پذیرش هتل ارسال و در سيستم مرکزی ثبت شود. بدین ترتيب مثال در صورتی
که درب یک اتاق باز بماند، از طریق بستر ارتباطی موجود، پذیرش هتل قادر خواهد
بود از باز ماندن درب آگاه گردد. این روش نقش بسزایی در ارتقاء سطح امنيت اتاق
،ها خواهد داشت. در سيستم کنترل تردد هوشمند ، بر خالف سيستم سنتی
اطالعات از طریق یک بستر یکپارچه برای سيستم مدیریت هتل و بخش پذیرش
ارسال شده و اطالعات مربوط به ورود و خروج افراد (ميهمان، خدمتکار، تکنسين
.هتل و …) تحت نظارت کنترل مرکزی قرار می گيرد
همچنين پذیرش هتل می تواند در شرایط خاص در هر لحظه کارتی را فعال یا غير
.فعال نماید و یا در شرایطی درب برخی یا کليه اتاق ها را باز یا قفل نماید

:Power Switch


knxadminstore
ارسال دیدگاه