سیستم مدیریت ساختمان

knxadminstoreknxadminstore
32 بازدید

،HVACیک سيستم کنترل توسط ریزپردازنده می باشد که جهت مانيتور و کنترل همه پارامترهای یک سيستم
بوسيله اجرای برنامه هایBMS .الکتریکال، آسانسورها و سایر تجهيزات مکانيکی و الکتریکی ساختمان می باشد
مختلف به مصرف بهينه انرژی، بهينه سازی کارایی سيستمها، عملکرد تجهيزات و نگهداری سيستمها کمک شایانی
.می کند

کار می کند، این کنترلرها بصورت یک شبکه به یکدیگر متصل(DDC) این سيستم بر اساس کنترل دیجيتال مستقيم
شده
با سنسورها ، عملگرها و سيستمهایDDC و از نظر فيزیکی و عملکرد در باالی سر تجهيزات فيلد قرار می گيرند. ارتباط
/کنترل محيط، عملياتهای مختلفی جهت مدیریت انرژی، تشخيص آالرم، ایجاد جداول زمانبندی جهت زمان/ ساعت/ رویدادها
.تعطيالت/ موقت، کنترل ارتباطات، نگهداری ساختمان و ایجاد گزارشات را انجام می دهد
به عبارتی ساده تر این تجهيزات با دریافت اطالعات از طریق سنسورها از متغيرهای محيطی نظير دما، رطوبت، فشار، دود، روشنایی
آنها را آناليز نموده و فرامين الزم را جهت عملگرهایی نظير دمپرها، ولوها، سيستمهای روشنایی و غيره صادر می کنند. در این
سيستم از طریق یک رابط نرم افزاری سيستم و فرآیندهای آن مانيتور و کنترل ، آالرم ها مدیریت گشته وفرامين الزم جهت عملگرها
صادر می گردد.

دسته بندی وبلاگ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت